alyva.lt - specializuota alyvos parduotuvė

Krepšelyje:

0 prekių už 0.00€
Jūsų krepšelis yra tuščias!
Filtruoti:
Naujausi straipsniai

Atomex Automobilių Kondicionerių Valiklis+ (Putos) 320ml

Gamintojas: XADO
Prekės kodas: ALY-29-XA40216
Pristatymas: 1-2 darbo dienos
Kaina: 9.99€ 8.00€
be PVM: 6.61€

Atomex Automobilių Kondicionerių Valiklis+ (Putos) 320ml

Naudojama šiuolaikinių automobilių oro koncionierių sudėtingos konfiguracijos ortakių valymui, neišardant oro kondicionavimo sistemos.Greitai ir efektyviai pašalina iš sistemos nešvarumus bei užtikrina šviežio oro srautą. Lengvai naudojamas.

Naudojimo instrukcija: Supurtykite balonėlį. Supurškite balionėlio turinį į kondicioneriaus šalto oro deflektorių (ortakį), naudodami prailginantį vamzdelį arba kitu būdu, kad balionėlio turinys patektų ant garintuvo. po 15-30 min. Užveskite variklį ir palikite jį veikti 3-4 min. įjungę kondicioneriaus ventiliatorių.

Talpa:320ml

       GHS02

Pavojus.

H222: Ypač degus aerozolis.

H229: Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti.

P102: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

P210: Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211: Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.

P251: Slėginė talpykla: nepradurkite ir nedeginkite net po naudojimo.

P410+412: Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

 

 

ATOMEX ANTIBAKTERINĖ KONDICIONIERIŲ VALYMO PRIEMONĖ

Naudojama šiuolaikinių automobilių kondicionierių sudėtingos konfigūracijos ortakių valymui, jų neardant. Greitai ir efektyviai pašalina nešvarumus ir užtikrina šviežio oro pratekėjimą. Turi dezinfekuojančių savybių. Naikina grybelius ir bakterijas, tuo pačiu, saugo nuo alergijos ir kitų kvėpavimo takų ligų vystymosi. Užtikrina malonų kvapą automobilio salone. Naudojimas: Supurtyti balionėlį. Išpurkšti balionėlio turinį į kondicionieriaus šalto oro sklendę (ortakį), naudojant vamzdelį–ilgintuvą, tokiu būdu, kad priemonė patektų į garintuvą. Po 2 – 3 minučių užvesti variklį ir leisti jam veikti tuščiąja eiga 3–4 minutes, kai kondicio-nieriaus ventiliatorius įjungtas. Pastabos: Priemonę purkšti, kai variklis išjungtas, o durelės atidarytos gerai vėdinamoje patalpoje ar lauke. PAVOJINGA! Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksminga įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stenkitės neįkvėpti aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperat ūroje. Sudėtyje yra izopropanolio; ketvirtinių amonio junginių, benzil-C12-16-alkildimetil, chloridų; etoksilintų alkoholių C12-C14.Kilmės šalis: Ukraina. Importuotojas: XADO LT, UAB Savanorių pr. 65, LT-03148 Vilnius. Tel: (5) 260 04 73 Info@xado.lt  UFI: SMUS-KUCN-V00U-9P3D